Statut društva ZEVS

Na podlagi 9. in 13. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06, 58/09 in 39/2011) je Izredni zbor članov Vremenskega društva ZEVS na Soriški planini dne 11. 11. 2011  soglasno sprejel:

STATUT DRUŠTVA

Vremensko društvo ZEVS

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Vremensko društvo ZEVS je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje fizičnih oseb z namenom organiziranja lastnikov zasebnih vremenskih postaj ter ostalih ljubiteljev vremena in vremenskih pojavov.

2. člen

Polno ime društva je Vremensko društvo ZEVS (v nadaljevanju društvo). Društvo uporablja v pravnem prometu le svoje registrirano ime.

Sedež društva je v Ljubljani, na naslovu Cesta Ceneta Štuparja 3, 1231 Ljubljana Črnuče.

Znak društva je stilizirano božanstvo na oblaku s strelo v roki. V ozadju je sonce, na oranžno-rumenem ozadju, čez sliko pa napis ZEVS.

Žig društva je stilizirano božanstvo na oblaku s strelo v roki. Preko slike je napis ZEVS. Pod sliko je napis Vremensko društvo ZEVS.

3. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Člane društva se lahko obvešča:
- preko svetovnega spleta,
- prek elektronske pošte,
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
- preko društvenega strokovnega glasila,
- preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da obvešča svoje člane ter zainteresirane organizacije in javnost preko spletnih strani in elektronske pošte ter da omogoča članom in drugim organizacijam vpogled v svoje delo. Za javnost delovanja društva je odgovoren predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi in organizacijami v RS in tujini, ki delujejo na področju dejavnosti podobnega značaja.

5. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v RS.

6. člen

Namen društva je organiziranje lastnikov zasebnih vremenskih postaj in ostalih ljubiteljev vremena in vremenskih pojavov. Svoj namen društvo uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:

- organiziranje lastnikov zasebnih vremenskih postaj,
- izvajanje, analiza in vrednotenje meritev raznih meteoroloških podatkov,
- organiziranje vseh ostalih ljubiteljev vremena in vremenskih pojavov,
- informiranje in svetovanje za javnost,
- izdajanje informativnih brošur v tiskani in v elektronski obliki,
- organiziranjem, vodenjem in financiranjem foruma na svetovnem spletu.

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom društva in se opravljajo na nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.

II. ČLANSTVO

7. člen

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki izrazi željo postati član, sprejema statut društva in se ravna po njem. Če se v društvo včlani mladoletnik pred dopolnjenim 15. letom starosti, mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni član ima vse pravice in dolžnosti, ki so navedene v 9. členu, razen pravice voliti in biti izvoljen v organe društva.

Članstvo je prostovoljno.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora.

8. člen

Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva. Istočasno se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in redno plačeval letno članarino. Člani so vpisani v evidenco članstva.

9. člen

Pravice članov so:

- da volijo in so voljeni v organe društva,

- da sodelujejo pri delu organov društva,

- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,

- da dajejo pobude in predloge za napredek društva,

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno

materialnim poslovanjem,

- da uživajo ugodnosti, ki jih v okviru dejavnosti zagotavlja društvo svojim

članom.

Dolžnosti članov društva so:

- da spoštujejo statut, društvene akte in sklepe organov društva,

- da sodelujejo pri delu organov društva,

- da si prizadevajo s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog

društva,

- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni organ društva,

- da varujejo ugled društva,

- da lahko uporabljajo imovino, prostore, opremo in objekte v skladu s

programom, ki ga določajo organi društva,

- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in manj izkušene člane

društva.

10. člen

V društvo se lahko vključijo tudi podporni člani, ki na pristopni izjavi izrazijo željo, da so podporni člani in da se ne vključujejo v društvo s ciljem sodelovati pri izvajanju osnovnih nalog društva. Podporni člani nimajo volilne pravice in ne morejo sodelovati pri odločanju v organih društva.

11. člen

Članstvo v društvu preneha:

- s prostovoljnim izstopom,

- z izključitvijo,

- s smrtjo.

Član izstopi iz društva prostovoljno kadar poda organom društva pismeno izjavo o izstopu.

Člana se iz društva izključi, če grobo krši dolžnosti iz 9. člena statuta in druge društvene akte, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva. O izključitvi člana iz društva odloča nadzorni odbor društva. Članu avtomatično preneha članstvo, če ne poravna članarine za preteklo leto do 31. 1. tekočega leta.

12. člen

Član, ki mu preneha članstvo v društvu, je dolžan izpolniti vse medsebojne obveznosti, ki so nastale pred prenehanjem članstva.

13. člen

Člani društva so odgovorni za:

- kršitve določb statuta,

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

- ne izvrševanje sklepov organov društva,

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

14. člen

O ravnanjih navedenih v prejšnjem členu na prvi stopnji odloča nadzorni odbor. Na drugi stopnji odloča zbor članov.

Nadzorni odbor lahko izreče naslednje ukrepe:

- opomin,

- javni opomin,

- izključitev.

III. ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:

- zbor članov
- upravni odbor
- nadzorni odbor

ZBOR ČLANOV

16. člen

Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Na zbor članov so vabljeni tudi podporni člani.

17. člen

Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni zbor članov se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo ene tretjine članov društva.

18. člen

Upravni odbor je dolžan sklicati zbor članov v roku 30 dni od prejema podpisane zahteve ene tretjine članov društva. Če upravni odbor ne skliče izrednega zbora članov v navedenem roku, ga skliče predlagatelj. Ta pripravi tudi potrebno gradivo in predlog dnevnega reda. Izredni zbor članov sklepa samo o zadevah, za katere je bil sklican.

19. člen

O sklicu zbora članov in predloženim dnevnim redom se člani društva seznanijo preko svetovnega spleta ali elektronske pošte najmanj 10 dni pred zborom članov.

20. člen

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, nakar zbor članov veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj pet (5) članov društva. Sklepi zbora članov so sprejeti, če je zanje glasovalo več kot 50% navzočih članov.

21. člen

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov društva so praviloma tajne. O načinu dela organov zbora članov se dogovorijo člani na samem zboru.

22. člen

Naloge zbora članov so:

- imenuje delovna telesa zbora članov,

- sprejema statut društva,

- sprejema program dela društva,

- sprejema finančni načrt in letno poročilo,

- voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika, člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora,

- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora,

- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in zvezami društev ter združitvi z drugimi društvi,

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

- odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo delo in razvoj društva,

- odloča o prenehanju delovanja društva.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči zbora članov, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika.

UPRAVNI ODBOR

23. člen

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, upravna, administrativna in tehnična dela. Vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

24. člen

Upravni odbor šteje od 5 do 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik, blagajnik in člani. Upravni odbor je sklepčen, ko je prisotna polovica njegovih članov.

25. člen

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Upravni odbor sprejme sklepe z večino glasov.

Upravni odbor sklicuje seje najmanj šestkrat letno. Seje so lahko v elektronski obliki in so javne. O načinu dela in odločanja upravnega odbora se dogovorijo člani na sami seji.

26. člen

Naloge upravnega odbora so:

- sklicuje zbor članov,

- skrbi za izvrševanje programa dela društva,

- pripravlja predloge društvenih aktov,

- ustanavlja stalne in priložnostne društvene komisije (kot npr. disciplinsko

komisijo) in imenuje njihove predsednike,

- pripravlja predlog finančnega načrta in zaključno poročilo,

- upravlja s premoženjem društva,

- sklepa pogodbe,

- skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva društva,

- skrbi za realizacijo sklepov zbora članov,

- ustanavlja sekcije,

- določa članarino in višino prispevkov za posamezne namene,

- odloča na drugi stopnji v disciplinskih zadevah,

- opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti zbor članov.

27. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela društva in so organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

28. člen

V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor med dvema zboroma članom imenuje v svoj sestav največ dva člana.

NADZORNI ODBOR

29. člen

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva in spremlja delo upravnega odbora ter drugih organov društva. Opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in nadzor nad izvrševanjem sklepov zbora članov.

Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov, ki mu tudi poroča enkrat letno. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Predsednika odbora izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe.

Nadzorni odbor sklicuje seje najmanj trikrat letno. Seje so lahko v elektronski obliki in so lahko javne.

30. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, a brez pravice odločanja na seji. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov. Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta in so lahko le še enkrat ponovno izvoljeni v ta organ.

31. člen

Naloge nadzornega odbora so:

- nadzira izvajanje določil tega statuta,

- daje pobudo za sklic izrednega zbora članov,

- nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo,

- nadzira izvajanje letnega finančnega načrta,

- nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva,

- nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov društva,

- nadzira izvajanje drugih za društvo obveznih zakonskih določil državne zakonodaje,

- razpravlja o nepravilnostih v društvu in ustrezno ukrepa,

- predlaga zboru članov razrešnico organov društva.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

32. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo v pravnem prometu v državi in tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predstavnik upravnega odbora. Zbor članov ga izvoli za mandatno dobo štirih let in je lahko ponovno izvoljen.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja zboru članov in upravnemu odboru. V njegovi odsotnosti ga z vsemi pooblastili nadomešča tajnik društva.

TAJNIK DRUŠTVA

33. člen

Tajnik društva opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela društva, skrbi za koordinacijo med organi društva ter opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo zbor članov, upravni odbor ali nadzorni odbor. Tajnika izvoli upravni odbor za mandatno dobo štirih let.

BLAGAJNIK DRUŠTVA

34. člen

Blagajnik društva ima naslednje naloge:

- sestavlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa vseh sredstev, s katerimi razpolaga društvo,

- sestavlja občasna poročila o trošenju in stanju finančnih sredstev, s katerimi razpolaga društvo;

- vodi knjigovodstvo društva v skladu s predpisi,

- vodi enostavno knjigovodstvo,

- opravlja druge blagajniške oziroma finančne posle za potrebe društva,

- je odgovoren za finančno poslovanje društva.

Blagajnika izvoli upravni odbor za mandatno dobo štirih let.

IV. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

35. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

- s članarino,

- z darili in volili,

- s prispevki donatorjev in sponzorjev,

- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,

- iz javnih sredstev,

- iz drugih virov.

36. člen

Premoženje društva je društvena lastnina. Vsaka delitev premoženja društva med člane je nična.

37. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme zbor članov. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključno letno poročilo.

Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

38. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ali blagajnik društva.

Poslovanje s finančnimi sredstvi, sprejemanje zaključnega računa in druga vprašanja, ki se nanašajo na materialna sredstva društva, se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi. Društvo je dolžno namensko, varčno in preudarno gospodariti s svojim premoženjem.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

39. člen

Društvo lahko organizira javne prireditve skladno z veljavno zakonodajo za svoje člane in nečlane. Tako pridobljena sredstva društvo porabi skladno s finančnim programom in veljavno zakonodajo.

40. člen

Za opravljanje strokovnih, finančnih, administrativnih in tehničnih nalog za potrebe društva, lahko upravni odbor pooblasti osebo ali organizacijo, ki ni član društva.

41. člen

Društvo lahko daje svoja osnovna sredstva v najem. Društvo lahko od članov ali tretjih oseb najema poslovne prostore, vozila in opremo.

42. člen

Društvo ima lahko sponzorje in donatorje, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na zboru članov, nimajo pa pravice odločanja in glasovanja.

V. PRENEHANJE DRUŠTVA

43. člen

Društvo preneha delovati:

- po sklepu zbora članov na katerem prisostvuje najmanj polovica članov društva.

- po samem zakonu.

44. člen

Poleg sklepa, da društvo preneha z delovanjem, mora sklep zbora članov vsebovati tudi določilo, ki določa, kateremu po dejavnosti sorodnemu društvu pripada premoženje društva, potem ko so poravnane vse obveznosti. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost, kjer ima društvo sedež.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

Sklepu mora biti priloženo poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost.

45. člen

Ta Statut je bil sprejet na zboru članov na Soriški planini dne 11. 11. 2011. Veljati začne takoj.

Soriška planina, dne 11. 11. 2011

Predsednik društva:

Marko Premelč